پیشرفت روزانه مراکز داده - بخش دوم


  منتشر شده در 1401-02-17

شناخت درست نیازهای مراکز داده ما را در جهت پیشرفت آن‌ها یاری می‌کند. کسانی که در یک مرکز داده و مشغول هستند باید از نیازهای آن آگاه باشد، ده عامل مهم که در مراکز داده باکیفیت شناسایی ‌شده:
1. کنترل‌های محیطی
2. سیاست‌ها
3. نظارت
4. افزونگی
5. مقیاس پذیری
6. امنیت
7. مسئولیت‌پذیری
8. سازماندهی
9. اسناد و مدارک
10. مدیریت تغییر
که این موارد جز موارد ساده نیستند و مدیریت کردن این جزئیات کار دشواری است.

دسته بندی

Search