FTP, SFTP, TFTP


  منتشر شده در 1400-09-06

پروتکل های اصلی و اساسی برای انتقال فایل FTP، SFTP و TFTP می باشد.
پروتکل FTP جهت انتقال فایل از یک میزبان به میزبان دیگر یا از یک سروربه کلاینت مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع TCP، با شماره پورت 21 می باشد. در این پروتکل هیچگونه کانال امن و رمزنگاری شده ای وجود ندارد که برای حل این مشکل از پروتکل SFTP استفاده می شود.
پروتکل SFTP یک پروتکل ازنوع TCP، با پورت 22 می باشد که یک انتقال فایل امن را از طریق کانال های رمزنگاری شده برای ما ایجاد می کند.
پروتکل TFTP یک پروتکل بدون اتصال از نوع UDP، با پورت 69 است که هیچگونه امنیتی حین انتقال فایل ایجاد نمی کند و درشبکه های محلی مورد استفاده قرار میگیرد.

دسته بندی

Search