کاربرد فیبر نوری در ارتباطات امروزی


  منتشر شده در 1400-06-16

فیبر نوری در بسیاری از صنایع امروزی کاربرد دارد. تمام ارتباطات امروزی از طریق فیبر نوری انجام می گیرد. این روند حدود سال 1970 آغاز شد و تا به امروز هر روز بیشتر از روز قبل رو به گسترش است. صنایع ارتباطی، امنیتی، خودرو سازی، سرگرمی، انرژی خورشیدی از جمله موارد کاربرد فیبر نوری است. این ویدئو گستردگی فناوری فیبر نوری در دنیای امروز را به وضوح برای شما به نمایش می گذارد.
دسته بندی

Search